OBS

Hvis folk har ønsker/kritik eller spørgsmål, så er det rigtige sted for disse på en e-mail til formand@canis-minor.dk eller hvis de er webrelaterede til webmaster@canis-minor.dk da klubben ikke monitorerer Facebook/Twitter eller andre sociale medier eller forums.

Så hvis man vil sikre sig at man bliver hørt og bliver taget alvorligt så kontakt klubben via ovenstående, så kigger vi på det.

Mail vedr. udstilling som "forsvinder"

af Lotte, KSS, 30. augsut 2022

Som jeg har skrevet til Lotte har dette intet med Lotte at gøre eller Lottes brug af systemet.
Lotte benytter DKK’s system og dermed udsender hun mails mm. på lige fod med DKK og alle øvrige specialklubber som benytter hundeweb.dk.

DKK’s erfaringer er, at kvitteringer, rekvisitioner, kvitteringer fra hvalpekuld mm. kommer frem uden problemer, men at det gør startnumrene til udstillinger og prøver ikke.
Vi følger jævnligt op på dette og retter jævnligt henvendelse til diverse mail-udbydere men det er som regel umuligt at trænge igennem til dem.
Det er et problem som vi er opmærksomme på og som vi tager alvorligt og jævnligt forsøger at finde løsninger på.

Netop startnumrene ved alle, som er vant til at udstille, kommer ca. 14 dage til 1 uge før udstillingen. Så ca. 1 uge før udstillingen kan man altid tjekke ”Min side” og se om startnumrene skulle være der. Vi placerer dem netop på ”Min Side” for at sikre at alle derved, uanset mail-udbyder har mulighed for at hente deres PM(via link som indsættes i browser) og startnummer.

Det er den mail sikkerhed som de enkelte udbydere kører med og som de jævnligt justerer.

For en god ordens skyld kan jeg oplyse at DKK’s mails (incl. startnumrene) opfylder alle forskrifter. Dette er tjekket og dobbelttjekket flere gange, men det ændrer desværre ikke på at vi oplever problemerne.

Men som tidligere nævnt kigger vi på dette og overvejer pt. om vi helt skal skifte den platform hvorfra vi udsender mails. Pt. sender vi fra en dansk platform men overvejer at skifte til en amerikansk i håb om at eliminere nogen af problemerne som vores medlemmer oplever.

De mails jeg skriver om her – er mails som sendes fra hundeweb.dk = startnumre, kvitteringer, dokumenter i forbindelsen med hvalpekuld, rekvisitioner, træningshold eller kurser. Alle mails som sendes fra medarbejder i DKK – er ikke en del af denne problematik. Der er forskel på disse.

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB
Laila Lehmann
Afdelingsleder IT og Medlem

Indkaldelse til generalforsamling

af Bestyrelsen, 7. januar 2022

Generalforsamlingen finder sted den 19.03.2022, kl. 13.00 i DKK’s lokaler på adressen:

Parkvej 1
2680 Solrød Strand

Dagsorden iflg lovene.

Hanne Nielsen og Moni Mathiesen er på valg til bestyrelsen:
Hanne er villig til genvalg og
Moni er ikke villig til genvalg.

Jvf. §5 Stk. 3 Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der er fyldt 18 år og i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

§6 Stk. 2 Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves medio november måned hvert år. Kontingentet skal være indbetalt senest den 10.januar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Stk. 6 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen incl. disses præsentation skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar jvf. § 11, stk. 4. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer som opfylder § 5, stk.3 og §6, stk. 2 og er fyldt 18 år, disses navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler.


I 2022 er der ligeledes ordinært valg af racerepræsentanter.

1. Den enkeltes races stemmeberettigede medlemmer (jfr. KSS’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2) vælger en ansvarshavende racerepræsentant.

2. Valgbar til en gruppes racerepræsentant er de KSS medlemmer, der opfylder KSS’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2, og som er fyldt 18 år, er ejer af gruppens race, samt har viden og erfaring om denne, for på kvalificeret vis at varetage racens tarv og være bestyrelsen til nytte.

6. Skriftlige forslag til kandidater til posten som racerepræsentant inklusiv disses præsentation, skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler.

Yderligere oplysninger omkring valg, valgbarhed m.m. kan finde på klubbens hjemmeside under Love og regler

Afstemningen finder sted online.

Ønsker du klubbens blad tilsendt i papirudgave

af Bestyrelsen, 15. september 2021

På generalforsamlingen den 21.8.

under budget blev det fremlagt, at bladet kan trykkes i papirform
til de medlemmer, som ønsker det.

Det vil give en ekstra omkostning til et medlem på kr. 300 årligt, som dækker l trykning og udsendelse af bladet.
Beløbet vil blive opkrævet i forbindelse med kontingent.

Kontingentet forsætter uændret på 425,-.

Ønsker man derudover bladet i papirudgave vil det koste kr. 300,- pr år.

Senest den 1. december skal man sende ønske om at få papirudgaven tilsendt fra 2022.

Man skal oplyse navn og medlemsnummer til
medlemskartotek@canis-minor.dk

Generalforsamling

af Bestyrelsen, 2..juli 2021


Indkaldelse til generalforsamling i KSS 2021 

Lørdag den 21. august 2021 kl. 13 – 16 
på Roeds Brasserie, Mellemgade 18, 5800 Nyborg

Der vil blive serveret kaffe/te + kage.
Der kan købes kolde drikke.   

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valgresultat til bestyrelsen og suppleanter
9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
10. Eventuelt

 

Tilmelding nødvenlig grundet bestilling af kaffe/te og kage til sekretær Ulla Hansen på e-mail: ulla-hansen@postkasse.com  

Husk at oplyse medlemsnummer.
senest den 13. august 2021

Endelig - gode nyheder - Udstillinger

af Bestyrelsen,  14. aoril 2021

Så har vi arrangeret udstillinger i Årslev, Fyn og i Vejen, Jylland

Der åbnes for tilmeldinger i morgen torsdag kl. 09:00

Direkte link til udstillinger og udstillingsinfo - klik her

Urafstemning - afstemningsresultat

af WEBmaster, 15. februar 2021

Samtlige ændringsforslag til klubbens love er vedtaget.

Afgivne stemmer og fordeling kan ses i skema nedenfor:


Afgivne


gyldige

§
i alt Ja Nej
 8-6 107 107
 8-7 106 106
 10-2 105 100 5
 11-5 106 106
 12-9 106 106

Bestyrelsen er meget imponeret over den store deltagelse i afstemningen. Det er dejligt at så mange af klubbens medlemmer har valgt at afgive deres stemme.
Lovene er nu jf. §13  stk 3 sendt til endelig godkendelse hos DKK. Lige så snart klubbens love er godkendt af DKK vil lovene i deres nye ordlyd blive lagt på klubbens hjemmeside.

Avlsgodkendelse

af Marie Petersen, 18. januar 2021

Klubben er af DKK med omgående virkning blevet frataget de tidligere avlsgodkendelser for klubbens egne racer og vi kan derfor ikke længere tilbyde at afholde avlsgodkendelsesarrangementer for klubbens racer.

Der henvises derfor til DKK’s Eksteriørbedømmelsesordning https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/eksteri%C3%B8rbed%C3%B8mmelse

Overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer

af KSS, 7. februar 2019

KSS indsendte en henvendelse til DKK den 7/11.2018 om krav til overførsler fra andre stambogsførende organisationer samt importer af klubbens racer. Dette skete efter medlemmernes ønske:

Hunden skal have en udstillingspræmiering med minimum Very Good eller avlsgodkendelse samt en PL-attest. 

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har besluttet, at det godkendes, at overførsler fra andre danske stambogsførende organisationer og importer skal have en udstillingspræmiering med mindst Very Good eller eksteriørbedømmes, før der kan udstedes stambøger på deres afkom. 

Dette vil blive meddelt ved hver enkelt overførsel.

Reglen indføres fra 15. februar 2019.

Forslaget om krav til en PL attest blev dog afvist som et krav for stambogsføring af afkom.

Hvalpe efter en hund, som er overført eller en import,  får selvfølgelig ikke en plus-stambog, såfremt Pl-attesten ikke er udfærdiget med det rigtige resultat.

se mere her